LOADING

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.CHUCK-LINK.PL

1. DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.chuck-link.pl/
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 3. Strony – obie strony Umowy, Usługodawca oraz Klient.
 4. Usługodawca – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: Sławomir Gdak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GDAQ.PL MULTIMEDIA Sławomir Gdak, ul. Skarbka z Gór 67a m57 Warszawa 03-287, NIP: 1132307397, REGON: 140443714, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Klient – podmiot korzystający z Usług za pomocą Serwisu. Klientem może być zarówno podmiot korzystający z Usług w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument.
 6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)
 7. Umowa – zawierana pomiędzy Stronami umowa o świadczenie Usług, której integralną częścią jest Regulamin.
 8. Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Serwisu.
 9. Usługi – Chuck-link, Newsletter oraz Konto.
 10. Chuck-link – świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bezpłatna usługa, polegająca na systematycznym raportowaniu Klientom o tym, czy podane przez nich hiperłącza są aktywne.
 11. Konto – dostępna dla Klienta tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której Klient może dodawać, modyfikować i usuwać swoje hiperłącza oraz inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.
 12. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz pozostałą działalnością Usługodawcy na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
 13. Polityka Prywatności – polityka prywatności, która przedstawia zasady ochrony danych osobowych, a także zasady posługiwania się przez Serwis plikami cookies, opublikowana pod adresem:
  gdaq.pl/polityka-prywatnosci/
 14. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Prywatności.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
  2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego;

§ 2

 1. Aby korzystać z Usług, Klient musi zaakceptować Regulamin.
 2. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

§ 3

 1. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, zalecane jest używanie komputera podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari. Korzystanie z Usług jest również możliwe za pomocą podłączonych do sieci Internet urządzeń mobilnych, takich jak np. smartfony, tablety oraz notebooki. Usługodawca zaleca, aby korzystanie z Usług na danym sprzęcie odbywało przy użyciu jak najaktualniejszego oprogramowania.
 2. Usługodawca w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do Serwisu ze względów związanych z przynależnością państwową Użytkownika z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu mogą korzystać Użytkownicy z każdego państwa członkowskiego UE, jak i spoza UE.
 3. Usługodawca nie stosuje różnych wersji interfejsu Serwisu, zależnych od miejsca pobytu Użytkownika.

§ 4

 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Na żądanie Użytkownika wyrażone w jakiejkolwiek formie Usługodawca nieodpłatnie udostępnia mu Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

§ 5

Kontakt z Usługodawcą odbywa się e-mailem na adres wsparcie@gdaq.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Usługodawcy.

3. NEWSLETTER, CHUCK-LINK ORAZ KONTO

§ 6

 1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Zarejestrowanie się użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newslettera. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 4. Użytkownik korzystający z usługi Newslettera wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Usługodawcę z chwilą zarejestrowania się w bazie Newslettera.
 5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera, informując o tym Usługodawcę w dowolny sposób. Jest to moment rozwiązania Umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.

§ 7

 1. Założenie Konta jest obligatoryjne dla Użytkowników chcących korzystać z usługi Chuck-link i ma na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 2. Użytkownik korzystający z usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Usługodawcę z chwilą założenia Konta.
 3. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracyjnego.
 4. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
 5. Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.
 6. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca hiperłącze. Skorzystanie z hiperłącza jest równoznaczne z potwierdzeniem rejestracji Konta przez Użytkownika.
 7. Założenie Konta jest bezpłatne.
 8. Użytkownik może usunąć Konto w dowolnym momencie. Może to zrobić poprzez wykorzystanie opcji usuwania Konta, bądź też wysyłając stosowne żądanie do Usługodawcy. Moment usunięcia Konta przez Użytkownika jest momentem zakończenia Umowy o świadczenie usługi Konta.
 9. Po założeniu Konta Klient może rozpocząć korzystanie z usługi Chuck-link.
 10. Do rozpoczęcia korzystania z usługi Chuck-link konieczne jest wprowadzenie przez Klienta żądanych przez system informacji o danym hiperłączu. Po wprowadzeniu tych informacji Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres e-mail informacje o tym, że podane przez niego hiperłącze przestało działać.
 11. Usługodawca nie odczytuje ani nie weryfikuje treści, do których odsyłają podawane przez Klientów hiperłącza. Celem usługi Chuck-link jest jedynie informowanie Klientów o tym, że wskazane przez nich hiperłącze przestało działać.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

§ 8

 1. Usługodawca odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ustępu 2.
 2. Wobec Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca odpowiada jedynie za szkody wyrządzone umyślnie.

§ 9

 1. Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres Usługodawcy. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być także składane poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail biuro@gdaq.pl oraz poprzez zamieszczony w Serwisie formularz kontaktowy.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca informuje Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Klienta), bądź też w formie e-maila.
 3. W przypadku nieuwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Klienta o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.

§ 10

 1. Usługodawca informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).
 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 3. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 4. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 5. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 11

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Klientów w toku korzystania przez nich z Usług. Klienci dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Usługodawcę.
 2. Uzyskane przez Usługodawcę dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Klientem Umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).
 3. Klientom przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
 4. Usługodawca realizuje bądź odmawia realizacji uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym na zasadach wskazanych w RODO.
 5. Usługodawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Usługodawca oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.

§ 12

 1. Serwis posługuje się plikami Cookies.
 2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika tylko i wyłącznie za jego wyraźną zgodą.
 3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

§ 14

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019.
 2. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie. Usługodawca może także w każdym czasie zmienić warunki świadczenia Usług. W przypadku braku zgody Klientów na nowe warunki Umowy zostaną rozwiązane. Klienci niezwłocznie są informowani o treści zmian.